Gorące tematy: Iran i Irak vs USA Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
223 posty 2769 komentarzy

Inicjatywa Demokracji Kulistej

adevo - Jestem za wprowadzeniem ustroju Demokracji Kulistej w Polsce. Popieram wszystkie referenda lokalne na wniosek mieszkańców, rozpowszechniam terminy!! Proszę siebie i Polski nie skracać w komentarzach do 26 liter angielskiego alfabetu.

Atom - wyniki testów wytrzymałościowych

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Testy bezpieczeństwa europejskich elektrowni atomowych na zlecenie Komisji Europejskiej (KE) uwidoczniły liczne wady we wszystkich reaktorach europejskich. Nie zbadano scenariuszy związanych z atakami militarnymi, czy atakami terrorystycznymi.

 

Nie zbadano:  ani upadku samolotu, ani totalnego zaniku prądu w wyniku ataku elektromagnetycznego, ani ataku z systemu zdalnej dywersji elektromagnetycznej HAARP na Alasce.
 
 
Także konwencjonalne ataki terrorystyczne na elektrownie atomowe nie stanowiły przedmiotu badań.
 
Intencją KE było badanie scenariuszy polegających na splocie różnych przyczyn pojedynczych awarii, które w sumie mogłyby prowadzić do ciężkich awarii reaktorów. Taki splot nieszczęśliwych wypadków miał miejsce np. w reaktorach szwedzkich, amerykańskich, czy jak doświadczyliśmy w straszny sposób w reaktorach Fukushimy.
 
Pomimo ograniczenia na wybrane tematy bezpieczeństwa EA znaleziono liczne krytyczne niedociągnięcia, które mogą prowadzić do następnej katastrofy atomowej - jak np. w reaktorach czeskiej elektrowni atomowej w Temelinie.
 
Konieczne testy bezpieczeństwa zostały niestety ograniczone przez lobby przemysłowe i ich człowieka lobbystę i komisarza G. Oettingera. Tak długo jak lobbyści mają swobodny dostęp do parlamentu europejskiego i KE regulowany tylko poziomem łapówek dla komisarzy KE, tak długo nie ma mowy o jakiś uczciwych ocenach przeciwko strategii koncernów energetycznych.
 
Za przeprowadzenie badań w testach wytrzymałościowych były odpowiedzialne rządy krajowe, gdyż one są odpowiedzialne za bezpieczeństwo własnych elektrowni atomowych.
 
Wyniki badań z poszczególnych krajów, jak donosi prasa europejska, są bardzo różnej jakości. Greenpeace wnioskuje na podstawie wyników, że trzeba niemiecką EA Grundremmingen szybciej odłączyć, a szwajcarską w Mühleberg natychmiast. Najgorzej wypadły EA z Francji.
 
Czy przy takim stopniu korupcji kierownictwa Unii Europejskiej, olbrzymiego wpływu lobbystów na wyniki głosowań w parlamencie europejskim, może KE wyciągnąć poprawne wnioski i nakazać natychmiastowe odcięcie od sieci krytycznych reaktorów, aż do usunięcia wad konstrukcyjnych, których naprawa kosztuje miliardy euro?
 

Oczywiście - nie. Będziemy żyć w dalszym ciągu w strachu, jak już żyją Japończycy, aż do następnego wybuchu.

Wszystkie informacje u  ▼▼ dołu ▼▼

Krzysztof Puzyna, HH, 4.10.2012

 

Na podstawie

https://groups.google.com/forum/#!forum/antyatom

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 4 października 2012 r.

Testy wytrzymałościowe obiektów jądrowych potwierdzają przestrzeganie rygorystycznych norm bezpieczeństwa oraz potrzebę dalszego doskonalenia

Ogólnie rzecz biorąc, elektrownie jądrowe w Europie spełniają rygorystyczne normy bezpieczeństwa, zaleca się jednak dalsze udoskonalenie zabezpieczeń prawie wszystkich europejskich elektrowni jądrowych. Niemniej jednak krajowe organy ds. bezpieczeństwa doszły do wniosku, że nie ma podstaw do zamknięcia jakiejkolwiek z nich. Jest to główne przesłanie opublikowanego dziś komunikatu Komisji Europejskiej na temat wyników testów wytrzymałościowych obiektów jądrowych. Testy te wykazały, że nie wszystkie normy bezpieczeństwa promowane przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA) i nie wszystkie najlepsze praktyki międzynarodowe stosowane są we wszystkich państwach członkowskich. Komisja będzie ściśle monitorować wdrażanie tych zaleceń, a jednocześnie zaproponuje środki legislacyjne służące dalszej poprawie bezpieczeństwa jądrowego w Europie.

Komisarz Günther Oettinger oświadczył:„Testy wytrzymałościowe ujawniły nasze mocne strony, jak i kwestie, w których konieczna jest poprawa. Były one prowadzone zgodnie ze ścisłymi zasadami i zakończyły się sukcesem. Generalnie sytuacja jest zadowalająca, ale mimo wszystko nie należy popadać w samozadowolenie. Wszystkie zaangażowane organy muszą dołożyć starań, aby zagwarantować spełnienie najbardziej rygorystycznych norm bezpieczeństwa przez wszystkie elektrownie jądrowe w Europie. Wszystko to dla bezpieczeństwa naszych obywateli”.

W wyniku testów wydano liczne zalecenia dotyczące udoskonaleń technicznych specyficznych dla danej elektrowni. Testy wykazały również, że normy i praktyki międzynarodowe nie są wszędzie stosowane. Ponadto należy wyciągnąć wnioski z wydarzeń w Fukushimie. Wyniki testów są następujące:

 • Ryzyko trzęsienia ziemi i powodzi. Na 145 reaktorów poddanych kontroli, w przypadku 54 reaktorów nie są stosowane obowiązujące normy kalkulacji ryzyka w zakresie trzęsienia ziemi, a w przypadku 62 reaktorów w zakresie powodzi. Kalkulacja ryzyka powinna opierać się na okresie 10 tys. lat, nie zaś na stosowanych czasem znacznie krótszych okresach.

 • Przyrządy do pomiaru aktywności sejsmicznej stosowane na miejscu, służące do pomiaru prawdopodobieństwa wystąpienia trzęsienia ziemi i ostrzegania przed nimi powinny być dostępne w każdej elektrowni jądrowej. Instrumenty te powinny być zainstalowane lub udoskonalone w przypadku 121 reaktorów.

 • Należy stosować układ filtrów wentylacyjnych obudowy reaktora umożliwiający bezpieczną dekompresję obudowy bezpieczeństwa reaktora w razie wypadku. 32 reaktory nie są jeszcze wyposażone w takie układy.

 • Sprzęt do walki z poważnymi wypadkamipowinien być przechowywany w miejscach zabezpieczonych nawet w przypadku ogólnych zniszczeń i być łatwo dostępny. Sytuacja taka nie ma miejsca w przypadku 81 reaktorów w UE.

 • Rezerwowe pomieszczenie kontrolne na wypadek awarii powinno być dostępne, w razie gdyby główne pomieszczenie nie nadawało się do użytku w wyniku wypadku. Pomieszczenia takie nie są jeszcze dostępne w 24 reaktorach.

Następne kroki:

Do końca 2012 r. krajowe organy regulacyjne przygotują i udostępnią krajowe plany działania wraz z harmonogramami ich wdrażania. W celu sprawdzenia, czy zalecenia wynikające z testów wytrzymałościowych są wdrażane w całej Europie w sposób konsekwentny i przejrzysty, na początku 2013 r. plany działania będą przedmiotem wzajemnej oceny. Komisja, w ścisłej współpracy z krajowymi organami regulacyjnymi, zamierza sporządzić sprawozdanie z realizacji tych zaleceń w czerwcu 2014 r.

Oprócz technicznych ustaleń i zaleceń Komisja dokonała przeglądu obowiązujących europejskich ram prawnych w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i na początku 2013 r. przedstawi propozycję przeglądu obowiązującej dyrektywy o bezpieczeństwie jądrowym. Proponowane zmiany będą skoncentrowane na wymogach bezpieczeństwa, roli i uprawnieniach organów regulacyjnych w sektorze jądrowym, przejrzystości oraz monitorowaniu.

Po działaniach tych przedstawione zostaną dalsze propozycje dotyczące ubezpieczenia i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego oraz maksymalnych dozwolonych poziomów skażenia radioaktywnego w żywności i paszach. Proces przeprowadzania testów wytrzymałościowych wykazał również, że konieczne są dalsze prace w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego (zapobieganie działaniom o charakterze przestępczym), gdzie główna odpowiedzialność spoczywa na państwach członkowskich.

Kontekst:

Po katastrofie w Fukushimie w marcu 2011 r. Rada Europejska wezwała do przeprowadzenia kompleksowych i przejrzystych ocen ryzyka i bezpieczeństwa wszystkich elektrowni jądrowych w UE.

Głównym celem testów wytrzymałościowych była ocena bezpieczeństwa i odporności elektrowni jądrowych w przypadku ekstremalnych zjawisk naturalnych. Oznacza to zwłaszcza powodzie i trzęsienia ziemi. Oba scenariusze zostały ocenione w tym samym czasie. Katastrofy lotnicze zostały uwzględnione przy założeniu, że wywołują one takie same skutki jak tsunami i trzęsienia ziemi, tj. blokują normalne funkcjonowanie zabezpieczeń i chłodzenia.

Testy wytrzymałościowe składały się z trzech etapów.

W pierwszej fazie operatorzy elektrowni atomowych dokonali samooceny;

w fazie drugiej krajowe organy regulacyjne oceniły te samooceny i przygotowały sprawozdania poświęcone poszczególnym państwom.

W fazie trzeciej sprawozdania te zostały przeanalizowane przez zespoły ponadnarodowe w ramach procedury wzajemnej oceny zorganizowanej przez ENSREG. Ponadto zespoły ds. wzajemnej oceny dokonały wizytacji w elektrowniach jądrowych.

17 państw w pełni uczestniczyło w testach wytrzymałościowych (wszystkie 14 państw UE z działającymi elektrowniami jądrowymi, Litwa - z elektrownią w stanie likwidacji, jak również Ukraina i Szwajcaria).


   ▲▲Wszystkie informacje niestety nie są przetłumaczone na polski: ▲▲


Strona Komisji Europejskiej
Stress tests
Raport
"KOMUNIKAT KOMISJI  EUROPEJSKIEJ (KE)
odnośnie kompleksowej
oceny ryzyka i bezpieczeństwa
(
"stress testy") zakładów energii jądrowej
w Unii Europejskiej oraz działań powiązanych
.
Techniczne podsumowanie wraz z raportem
Pytania i odpowiedzi
tam też pytanie o ocenie wypadków terrorystycznych. Odpowiedzi nt. są na stronie  http://www.ensreg.eu/nuclear-safety/prevention-accidents

KOMENTARZE

 • @
  Strach się bać jak człowiek czyta i rozumie co jest tak naprawdę napisane.
  Oczywiście do telewizji trafi stwierdzenie że wszystkie reaktory przeszły pomyślnie testy.
 • @cyborg59 17:56:37
  Wtedy będę nagłaśniał. Już robi mi się ciepło jak widzę taką okazję. Zbieram różne wpadki PAP-u.
  PAP był na tyle bezczelny sprzedawać kłamliwą i zmanipulowaną informację o ocenie referendum w Mielnie przez Wojewodę oraz błędną ocenę słynnej ustawy atomowej.
 • @adevo 18:20:05
  To ciekawe ! Ceny za informacje z niewiarygodnych agencji są marne.
  Tyle tylko że nikt nigdy PAP'u nie uważał za wiarygodną agencję.
  Jak pamiętam Niemcy wspierający demonstrację w Szczecinie zapewnili sobie
  udział dziennikarza swojego, i swoich kamer.
 • @cyborg59 19:08:22
  PAP znam z fałszywych informacji przez WNP oraz NE. Niektórzy redaktorzy z NE powołują się na PAP. Ja nie jestem etatowym by sprawdzać, ale jak coś mi wpadnie w oko to komentuję natychmiast. Błędy trzeba natychmiast poprawiać!
 • @night rat 22:11:09 Polska już nie istnieje
  Najłatwiej to wytłumaczyć tym, że Polska już nie istnieje. W walce o rynek w latach 80/90 najpierw wygrały służby rosyjskie - reaktor w Żarnowcu mieli budować Rosjanie. Zwyciężyła jednak CIA. Teraz jest CIA w przepychance ze służbami francuskimi. Kompromis tworzy globalny koncern Areva z własnymi źródłami rudy uranu w Namibii. Areva współpracuje też dobrze z koncernami amerykańskimi, tak, że jeśli ludność ich nie przepędzi to będzie wycyckana przez Areva, Electricite de France i z pewnością przez jakąś amerykańską firmę.

  My będziemy widzieć na czele fałszywego Pawlaka, Tuska no i tych z PGE. I do nich będziemy mieć pretensje. Pomimo że nawet jakby tych zdrajców, oszustów wyborczych powiesić to i tak by się nic nie zmieniło, gdyż nie oni w Polsce rządzą..
 • @adevo 00:02:41
  ...ja bym powiesił, a przedtem wyspowiadał. Zasadniczo to cały rząd obecny powinien stać na ławce z wysoko uniesioną głową...

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

ULUBIENI AUTORZY